Inntak til Ljabruskolen
Søknadsskjema og inntaksreglement fås ved henvendelse til skolen

Skoletider, SFO
Skoledagen begynner kl 8.30. For elever i 1 – 7. klasse slutter skoledagen kl. 13.30, men fritidshjemmet (SFO) er åpent til kl 16.00. Elever på ungdomsskolen og videregående trinn har skole til kl 16.00 mandag og tirsdag, og tilbud om SFO til kl 16 de resterende dagene i uken.

Skyss
Elevene får skyss til og fra skolen med taxi eller minibuss.

Økonomi
Skolen mottar statstøtte pr. elev. Det er ingen foreldrebetaling til skolen. Foreldrene betaler en egenandel for SFO. Elevenes hjemkommuner dekker utgifter til skoleskyss.

Tilbud til elever etter fullført skolegang?
Det må også nevnes at skolen representerer en ressurs som foreldrene bruker til å legge langsiktige planer for barna. Noen av skolens elever har i ungdomstiden flyttet til Grobunn, en internatskole som fokuserer på å la ungdommene utfolde seg som ungdommer flest.

I voksen alder har mange blitt landsbyboere enten ved Vidaråsen eller andre Camphill-landsbyer. Skolen bidrar med å hjelpe familiene i den vanskelige overgangen fra barndomshjemmet til en tilværelse som landsbyboer. I landsbyene får voksne psykisk utviklingshemmede et helhetlig tilbud med bolig, arbeid, tilhørighet og kulturelle aktiviteter.