Ljabruskolen, som tidligere het Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole, ble startet i 1984 på initiativ fra noen foreldre til barn med spesielle behov. I dag har skolen 42 elever fordelt på grunnskole og videregående trinn. Til grunn for undervisning på de forskjellige klassetrinn ligger læreplanen for Steinerskolene.

Undervisningen skal svare til elevenes aldersrelaterte fysiske og sjelelige behov.

Skoledagen begynner med hovedfagsundervisningen. Hovedfag varer i 90 minutter og inneholder tre deler. Den rytmiske delen består i samtale, sang, vers, bevegelse og en gjennomgang av dagsplanen. Delen med periodundervisning går over flere uker og tar for seg temaer fra læreplanen. I den tredje delen bearbeides temaundervisningen kunstnerisk ved for eksempel tegning eller dramatisering.

Etter et langt friminutt er det to fagtimer med fag som eurytmi, håndarbeid, lesing/skriving, maling og dataundervisning.

Om skolen Om skolen