Helsepedagogikk (pedagogikk for elever med spesielle behov)

Helsepedagogikk er en pedagogikk med mål om å virke helbredende inn på barn med handikapp. Vi mener da ikke helbredende i ordets tradisjonelle forstand, men at man appellerer til det som ligger dypt i mennesket, som kanskje ikke så lett kommer til syne. Som pedagoger søker vi å se igjennom og innenfor problemet slik at det som gjemmer seg i mennesket, får komme frem.

En av de bærende ideene i steinerpedagogikken er at alle mennesker har en indre kjerne — en personlighet — som er sunn. Hos enkelte individer kan evnen til utfoldelse være begrenset eller låst av fysiske og/eller psykiske hemninger.

Ved å skape et harmonisk, rytmisk og støttende miljø omkring barna kan man forsøke å møte de fysiske og psykiske problemer de måtte ha, slik at deres individualitet bedre kan komme til uttrykk. Vår oppgave er å skape rammer for en trygg og overskuelig tilværelse, slik at elevene får en mulighet for å oppleve en sammenheng i tilværelsen.

Steinerpedagogikken bygger på anskuelsen av mennesket som et tanke-, følelses- og vilje-vesen. Tanken stimuleres gjennom intellektuelt arbeid, slik som for eksempel fortellerstoff og lese- og skrivearbeid. Det kunstneriske styrker følelseslivet blant annet gjennom en kreativ bearbeidelse av fortellerstoffet. Viljen øves og appelleres til i det formende og da særlig i håndverket og motoriske øvelser.

I undervisningen søkes alle tre ledd tilgodesett.

På skolen arbeider vi også målbevisst med å styrke elevenes sosiale evner, slik at de kan lære å omgås på en verdig og ansvarlig måte overfor seg selv og andre. Vårt mål er at elevene går ut av skolen med styrket selvfølelse og sosial fornemmelse, samt en utviklet evne til å bruke sin tanke, følelse og vilje.