Skolen er åpen fra 8.30 til 16.00 hver skoledag. Etter andre måltid går elevene til SFO / ettermiddagsundervisning.

SFO for barn i grunnskolen på Helsepedagogisk steinerskole foregår i aldersblandede og funksjonsvariable grupper. Ettermiddagen starter ofte med at de får hvile etter det varme måltidet. Det er individuelt hvor mye barna trenger å hvile, eller om de trenger det. Dette legges det til rette for når man ser på hvert enkelts behov. Etter at barna har hvilt får de leke fritt. Å leke fritt er ikke en selvfølge at man kan, men det kan man lære og øve. I den frie leken øves samspill og kommunikasjon mellom elevene. De kommer med impulser og ideer, og en voksen person hjelper dem med å få leken konstruktiv og givende for alle deltagerne. Noe av SFO-tiden består av organiserte leker og aktiviteter, med forskjellige temaer for hver dag i uken. I år har vi hatt følgende temaer: baking, gymnastikk, tegning, spilling av spill, sangleker i ring/utelek i hagen. Vi opplever SFO-tilbudet som spesielt viktig for våre elever som ikke så lett finner lekekamerater/venner i hjemmemiljøet.

Skolen har også i sommerferien et SFO-tilbud for grunnskolen. Det er en uke etter skoleslutt og en uke før skolen starter opp igjen. Videre har SFO også åpen i høstferien. SFO er en viktig og integrert del av elevenes dag.

Ettermiddagsundervisning og SFO for ungdomsskole/videregående trinn
I ungdomsgruppene får de verkstedsundervisning i fag som instrumentsløyd, toving og lys dypping, dette gir elevene muligheten til å opparbeide finmotoriske ferdigheter og utvikle sans for farger og kvaliteten i de forskjellige materialer. Elevene opplever at det blir synlige, og vakre resultater av deres arbeid. En ettermiddag i uken er viet kroppsøving. Her får elevene muligheten til å glede seg over samhørighet i en større gruppe. De øver koordinasjon, balanse og muskeltonus. Drama gir elevene muligheten til å uttrykke seg gjennom taterøvelser og gjennom å spille forskjellige roller. Ettermiddags undervisning for ungdomsskolen og videregående bygger også opp under formiddagsundervisning.

Dette skaper en helhet i elevenes skoledag.

SFOSFOSFO